En enigvalberedningföreslåratt Tommy Boorkväljssomnyordförandepåstämmansenareivår.
Tommy hararbetatsom VD imångaår, bådeiSverigeochinternationellt, ochharerfarenhetavstyrelsearbeteibörsbolag, Private Equity ägdabolagsamtprivatägdabolag. Han kommersenastfrånOyNautorAbi Finland därhanvar VD och hade tvåstyrelseuppdrag. Tommy sitter idagiPlastalIndustri AB’s styrelse.
– Vi ser med glädjeframemotattfåarbetatillsammans med Tommy och ta del avhansfinansiella, kommersiellaochindustriellaerfarenheteroch vi bedömerattTommyserfarenhetfrån Finland äravbetydelseförmarknadsetableringendär, sägerMåns Holst grundareav Triventus
– – Jag serframemotdettauppdrag, ärimponeradavtillväxtensomledningenpresteratochmöjligheternaframöverserspännandeut, säger Tommy Boork.
I samband med dettakommerävenbolagetsgrundare, mångårige VD ochKoncernchefMåns Holst attlämnapostensom VD föratterbjudas en plats ikoncernstyrelsen. Månskommerävenatt ta översomarbetandestyrelseordförandeför Triventus Biogas AB.
–Månsharvarit med ochbyggtupp Triventus från en anställd till dagensbolag med över 100 anställdaoch 500MSEK iomsättning, sägerbolagetsnuvarandeStyrelseordförande Jan Stålnacke.
–Detskallblistimulerande attfåvara med ochleda Triventus satsningpå Biogas, somharallaförutsättningarattgörasammaresasomvindkraftengjort. sägerMåns Holst.
Till ny VD ochkoncernchefharstyrelsenvaltbolagetsekonomichef Ulf Rask. Ulf harlångerfarenhetfrånledandebefattningarinomfordons-industrinsomfinanschefförDelphissvenskadotterbolagochsom CEO för Volcano Communications Technologies AB. Han harävenarbetatsomkoncerncontrollerochekonomichefinombådeverkstads- ochskogsindustrin.
Ulf kommer under 2012 attfokusera Triventus mot de senarefaseravprojektutvecklingsverksamhetsomefterfrågasiSverige, dåalltflertillståndgår mot byggnationavvindkraftverk, samtetablera Triventus på den finskamarknaden.
Förmer information: Ulf RaskTel. 0725-318 157, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The hidden reserves of clean energy projects
Read more...

19 March 2013

US Solar Market Grows 76% in 2012
Read more...

14 March 2013

VC investments slide in Q4
Read more...

17 January 2013

ITS wins Red Herring Top 100 Europe Award
Read more...

12 April 2011

  ITS wins Red Herring Top 100 Europe Award
  Read more...


16 April 2013

  Eco2 Energy provides green heating to Sweden's largest fuel company

12 December 2012

  ABB's transformers business has entered into a global agreement with Hexaformer AB of Sweden for
  a
 non-exclusive use of the Hexaformer technology.

03 December 2012

  Grön Bakteriedödare, Bevattningsminimerare eller Biomassabränsle? 

03 October 2012